آنالیز

 اهداف
           کاهش هزینه
           افزایش کیفیت
           افزایش بهره وری
          ترکیب و ادغام
          افزایش رشد (درآمد، سود)
          بازگشت سرمایه گذاری  (ROI)
          افزایش سهم بازار
          بهینه سازی گردش مالی
          افزایش سودآوری

موفقیت توسط شما تعریف می شود
تجزیه و تحلیل یک ایده کلی و انتزاعی به حقایق روشن و قابل بهره برداری